Правни услуги с доказан резултат Advokatibg.eu

За нас

Кантора

Ние сме адвокатска кантора, чийто екип от адвокати съчетава дългогодишен опит и познания с иновативен творчески подход към всеки отделен казус.

Цели

Нашата цел е да Ви осигурим висококачествени правни услуги и процесуално представителство.

Стандарт

Вярваме, че високият професионален стандарт и бизнес етика, са ключа към това да поддържаме отлични отношения с клиентите.

Услуги

Вярваме, че индивидуалните решения с практическа приложимост и личният контакт са пътят към решението на всеки казус.

Ние можем да Ви предоставим цялостно решение в няколко сфери на дейност.

Търговско и дружествено право – предоставяме правни услуги във връзка с учредяване и регистрация на дружества и промени в регистрацията; сделки за прехвърляне на дружествени дялове; прекратяване, ликвидация, сливания, придобивания и преструктуриране; спорове между търговци; съдействие в процедурата по несъстоятелност.

Облигационно право – предоставяме правни услуги във връзка със сключване, изпълнение и прекратяване на граждански и търговски договори; предоговаряне на условията по сключени договори; правен анализ и изготвяне на договори.

Вещно право и сделки с недвижими имоти – предоставяме правни услуги при сделките с недвижими имоти в процеса от проектирането до завършване на строителството; проверка на собствеността и разрешителните, наличие или липса на тежести, изготвяне на предварителни и окончателни договори; дела във връзка с недвижими имоти.

Семейно и наследствено право, дела за гражданско състояние – защита и съдействие при развод по взаимно съгласие и по исков ред; родителски права и издръжка; домашно насилие; осиновяване; доброволна и съдебна делба; съдействие при изготвяне и обявяване на завещание; съдействие в процедурата по промяна на име; обявяване на безвестно отсъствие или смърт.

Трудово право – ние можем да защитим Вашите права при незаконно уволнение, както и да предявим срещу работодателя Вашите претенции за заплащане на обезщетение във връзка с незаконното уволнение.

Защита на личните данни – можем да Ви посъветваме как да администрирате и обработвате правилно личните данни, както и да защитими правата Ви, когато смятате, че данните Ви са незаконосъобразно обработвани.

Изготвяне на документация за възлагане и за участие в обществени поръчки, правни консултации във връзка с условията на обществената поръчка.

Съдебни и арбитражни процедури – осъществяваме процесуално представителство пред държавния съд и пред арбитражните съдилища по граждански, търговски, административни и административно-наказателни дела.

Контакти

Пишете ни

МОЛЯ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ФОРМА, ЗА ДА НИ ЗАПОЗНАЕТЕ С ВАШИТЕ ВЪПРОС, МНЕНИЕ, ПРОБЛЕМ ИЛИ ПРЕПОРЪКА